สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทอง

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ ::
B หมายถึง เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
A หมายถึง เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว


ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลได้มาจาก : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ http://gishealth.moph.go.th

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ปีงบประมาณ 2558

รหัสพื้นที่BAKPI